Bị chó con bắt nạt, gà mái nổi quạu gọi bạn tình ra đánh 

“Không thấy nó bắt nạt tao hả! Ra xử nó ngay đi”, gà mái said.

Thanh niên nổi quạu khi bị quạt tường rơi trúng người 

"Tao ở trên cao rình mày đã lâu, nay mới chụp được", quạt said.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/bi-cho-con-bat-nat-ga-mai-noi-quau-goi-ban-tinh-ra-danh-20210712i5884767/