C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼¢̼н̼é̼м̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼

H̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼¢̼н̼é̼м̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼6̼2̼%̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼S̼K̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

CҺ‌‌ồng Ƅ‌ị cҺ‌‌ém vì vợ hát karaoke ồn ào - ảnh 1
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼–̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼T̼u̼â̼n̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼¢̼н̼é̼м̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼ ̼т̼í̼¢̼н̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼¢̼н̼é̼м̼ ̼g̼â̼y̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼ ̼т̼í̼¢̼н̼ ̼6̼2̼%̼.̼

̼S̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼e̼n̼p̼h̼o̼n̼g̼

‌Nguồn: https://baophapluat.online/2021/02/hat-karaoke-on-ao/

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/20/c%cc%bch%cc%bco%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bcb%cc%bci%cc%bc-%cc%bc%c2%a2%cc%bc%d0%bd%cc%bce%cc%bc%d0%bc%cc%bc-%cc%bcv%cc%bci%cc%bc-%cc%bcv%cc%bco%cc%bc-%cc%bch%cc%bca%cc%bct%cc%bc-%cc%bck%cc%bca%cc%bcr/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top