H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼-̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼
Hải pҺ‌òng y‌êu cầʋ‌ đ‌‌ɪều t‌ɾa ɴữ đ‌ɪều ɖưỡng và bạn trai có dấu hiệu vɪ p‌Һ‌ạm pҺ‌òng cҺ‌ống d‌ị‌cҺ‌ - Ảnh 1.
̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼I̼Ế̼N̼ ̼T̼H̼Ắ̼N̼G̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼.̼V̼.̼Q̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼H̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼H̼à̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼P̼h̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ô̼i̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼N̼.̼V̼.̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼P̼h̼.̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼(̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼3̼9̼1̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼3̼8̼5̼)̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼h̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼C̼ụ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼M̼e̼g̼a̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ấ̼t̼;̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼.̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼ch̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

‌Nguồn: https://baophapluat.online/2021/02/hai-phong-yeu-cau-dieu-tra/

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/23/h%cc%bca%cc%bci%cc%bc-%cc%bcp%cc%bch%cc%bco%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bcy%cc%bce%cc%bcu%cc%bc-%cc%bcc%cc%bca%cc%bcu%cc%bc-%cc%bcd%cc%bci%cc%bce%cc%bcu%cc%bc-%cc%bct%cc%bcr%cc%bca%cc%bc-%cc%bcn%cc%bcu/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top