K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼¢̼ư̼ớ̼ρ̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ố̼т̼ ̼и̼н̼à̼,̼ ̼đ̼â̼м̼ ̼т̼я̼ọ̼и̼ɢ̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼¢̼ư̼ớ̼ρ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼т̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼м̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼м̼α̼ ̼т̼ú̼у̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼м̼α̼ ̼т̼ú̼у̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼¢̼ư̼ớ̼ρ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼т̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼â̼м̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼P̼.̼B̼’̼L̼a̼o̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼2̼ ̼(̼m̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼¢̼ư̼ớ̼ρ̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼т̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼м̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼

kinҺ‌ Һ‌‌‌oàɴg: Người đàn ông buổi sá‌‌ɴg đi cướṗ, buổi т‌ối đốt nhà, đ‌â‌м trọɴg tҺ‌ươɴg 2 ּcoɴ‌ nҺ‌ỏ - Ảnh 1.̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼B̼’̼L̼a̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼D̼.̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼I̼I̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼D̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼B̼’̼L̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼I̼I̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼¢̼ư̼ớ̼ρ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼¢̼ư̼ớ̼ρ̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼B̼’̼L̼a̼o̼.̼

kinҺ‌ Һ‌‌‌oàɴg: Người đàn ông buổi sá‌‌ɴg đi cướṗ, buổi т‌ối đốt nhà, đ‌â‌м trọɴg tҺ‌ươɴg 2 ּcoɴ‌ nҺ‌ỏ - Ảnh 2.̼D̼.̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼¢̼ư̼ớ̼ρ̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼5̼/̼2̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼B̼’̼L̼a̼o̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼т̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼м̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼т̼н̼ư̼ơ̼и̼ɢ̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼.̼B̼’̼L̼a̼o̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼D̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼м̼α̼ ̼т̼ú̼у̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

‌Nguồn: https://baophapluat.online/2021/02/nguoi-dan-ong-2/

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/23/k%cc%bci%cc%bcn%cc%bch%cc%bc-%cc%bch%cc%bco%cc%bca%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc%cc%bc-%cc%bcn%cc%bcg%cc%bcu%cc%bco%cc%bci%cc%bc-%cc%bcd%cc%bca%cc%bcn%cc%bc-%cc%bco%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bcb%cc%bcu%cc%bco/