L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ƙ̼ɦ̼ı̼ê̼υ̼ ̼ƙ̼ɦ̼í̼c̼ɦ̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼‘̼t̼i̼ễ̼n̼’̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ŧ̼ɦ̼ế̼ ̼ɠ̼ı̼ớ̼ı̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼X̼i̼a̼o̼ ̼X̼i̼a̼n̼g̼ ̼M̼o̼r̼n̼i̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼.̼

̼T̼r̼ò̼ ̼m̼è̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼”̼,̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ồ̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼7̼ ̼n̼h̼á̼t̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ý̼.̼

‌Nguồn: https://baophapluat.online/2020/12/lien-tuc-nhan-tin/

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/21/l%cc%bci%cc%bce%cc%bcn%cc%bc-%cc%bct%cc%bcu%cc%bcc%cc%bc-%cc%bcn%cc%bch%cc%bca%cc%bcn%cc%bc-%cc%bct%cc%bci%cc%bcn%cc%bc-%cc%bc%c6%99%cc%bc%c9%a6%cc%bci%cc%bce%cc%bc%cf%85%cc%bc-%cc%bc%c6%99%cc%bc-2/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top