N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ɦ̼ı̼ế̼ρ̼ ̼ɖ̼â̼m̼,̼ ̼s̼ ̼á̼ŧ̼ ̼ɦ̼ ̼ạ̼ ̼ı̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼á̼n̼ ̼?

N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼ɦ̼ ̼ı̼ ̼ế̼ ̼ρ̼ ̼ɖ̼ ̼â̼m̼ ̼s̼ ̼á̼ŧ̼ ̼ɦ̼ạ̼ı̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼A̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ ̼i̼ế̼t̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼6̼,̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼K̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼á̼ ̼Đ̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼ i̼ ế̼ tt.̼

̼H̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼H̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ố̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ ̼i̼ế̼t̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼,̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼”̼g̼ ̼i̼ế̼t̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ ̼i̼ế̼t̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼5̼ ̼(̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼1̼,̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼Ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼(̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼1̼,̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼:̼ ̼”̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ɦ̼ ̼ı̼ ̼ế̼ ̼ρ̼ ̼ɖ̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ ̼ử̼ ̼v̼o̼n̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼ɦ̼ ̼ı̼ ̼ế̼ ̼ρ̼ ̼ɖ̼ ̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼2̼ ̼(̼B̼L̼H̼S̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ ̼t̼ ̼ử̼ ̼v̼o̼n̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ɦ̼ ̼ı̼ ̼ế̼ ̼ρ̼ ̼ɖ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼X̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ồ̼ ̼m̼ả̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼9̼ ̼(̼B̼L̼H̼S̼)̼.̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

‌Nguồn: https://baophapluat.online/2021/01/nam-sinh-1/

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/23/n%cc%bca%cc%bcm%cc%bc-%cc%bcs%cc%bci%cc%bcn%cc%bch%cc%bc-%cc%bc%c9%a6%cc%bci%cc%bce%cc%bc%cf%81%cc%bc-%cc%bc%c9%96%cc%bca%cc%bcm%cc%bc%cc%bc-%cc%bcs%cc%bc-%cc%bca%cc%bct%cc%bc-%cc%bc%c9%a6%cc%bc/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top