Nghe cú đ‌i‌ệɴ tҺ‌oại, người p‌Һ‌ụ ɴ‌‌‌ữ ở Hà Nội Ƅ‌ị ļ‌ừα ngót 4 tỷ đồng

ᴠᴋsɴᴅ ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂ɴ (sɴ 1996, ᴏ̛̉ ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴠᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ʜɪᴇ̂̀ɴ (sɴ 1997, ᴏ̛̉ ʜᴜ̛ɴɢ ʏᴇ̂ɴ) ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 28/8/2019, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴛʜᴀɴʜ ʜ. (sɴ 1973, ᴏ̛̉ ʟᴏɴɢ ʙɪᴇ̂ɴ) ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢɪᴀ̉ ᴅᴀɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ɢɪᴀ̉ ᴍᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ̂̀ɴ 4 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5-9/2019, ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ (sɴ 1992, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂ɴ) ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ xᴏᴀ̀ɪ (ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɪ ʟɪ̣ᴄʜ) ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 1,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ/1 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ; ʙᴀ́ɴ ᴄʜᴏ xᴏᴀ̀ɪ 2,7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ/1 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ.

ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛̉ 3 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ, ʙᴀ́ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 4,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̛̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 70 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴏᴀ̀ɪ ᴛʀᴀ̉ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 189 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

ʀɪᴇ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̉ 3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̛̉ 3 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ. ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴀɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ʜᴀ́ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ xᴏᴀ̀ɪ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ɢɪᴜ́ᴘ sᴜ̛́ᴄ.

ᴄᴜ́ ʟᴜ̛̀ᴀ ɴɢᴏᴀ̣ɴ ᴍᴜ̣ᴄ

8ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 6/8/2019, ᴄʜɪ̣ ʜ. ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, ᴛᴜ̛̣ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴜ̛ᴜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ʙᴜ̛ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴋsɴᴅ ᴅᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ ɴᴏ̛̣ ʜᴏ̛ɴ 45 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ʜ. ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̛̣ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄʜɪ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ̂́ɪ ᴍᴀ́ʏ ᴛᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴍᴀ̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂ʏ ʙᴇ̂ɴ ᴋɪᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ ʜᴏᴛʟɪɴᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴆᴀ́ᴘ.

sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ʜ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ʜ. ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛʜᴏ̛, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠᴋsɴᴅ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄʜɪ̣ ʜ. ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ, ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃.

ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ̂́ɪ ᴍᴀ́ʏ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ, ᴘʜᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴋsɴᴅ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴀᴏ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜ̛ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴛʀᴜʏ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ: ᴄᴏɴɢᴀɴ.ʜᴀɴᴏɪ113.ᴄᴏᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ.

ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ 2 ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ʜ. ʟᴀ̀ “ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ” ᴠᴀ̀ “ʟᴇ̣̂ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ sᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 24- 48 ɢɪᴏ̛̀”.

ᴛɪɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴆᴀ̃ ʀᴀ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴜ́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴏ́ᴛ 4 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴀɪ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʙᴏ̣ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴀ̂̉ᴜ ᴛᴀ́ɴ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ 2 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ. xᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴜ́ᴛ ʜᴏ̛ɴ 3 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ. ᴆᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̣ɪ, ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ 8 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴠᴀ̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ 43,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴀɪ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̂ᴜ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ xᴏᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʜ. ɢᴀ̂̀ɴ 4 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ ʜᴏ̛ɴ 100 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ xᴏᴀ̀ɪ, ᴄǫᴆᴛ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ́ᴄʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴜ̉ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ sᴇ̃ xᴜ̛̉ ʟʏ́ sᴀᴜ.

‌Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghe-cu-dien-thoai-nguoi-phu-nu-o-ha-noi-bi-lua-ngot-4-ty-dong-715285.html

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/25/nghe-cu-d%e2%80%8ci%e2%80%8ce%c9%b4-t%d2%bb%e2%80%8coai-nguoi-p%e2%80%8c%d2%bb%e2%80%8cu-%c9%b4%e2%80%8c%e2%80%8c%e2%80%8cu-o-ha-noi-%c6%85%e2%80%8ci-l%e2%80%8cu%ce%b1-ngot-4-ty-dong/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top