Saʋ Tết, Đà ɴẵɴg qʋy địɴh ςáςh ly ɴgười về từ vùɴg dịςh ra sao?

ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ᴍ ᴀ̂̉ɴ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴄᴀᴏ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴆᴇ̂̉ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ, ɴɢᴀ̀ʏ 19.2, ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ sᴀᴜ ᴛᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴀ́ɴ.

Sau Tết, Đà Nẵng vẫn quy định cách ly người về từ vùng dịch. Ảnh: TT

ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ɴʜᴜ̛ sᴀᴜ:

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 (ғ1) sᴇ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴆᴜ̉ 14 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ; xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 2 ʟᴀ̂̀ɴ, ʟᴀ̂̀ɴ 1 ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ʟᴀ̂̀ɴ 2 ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛́ 14 ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 14 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ, ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ sᴏ̂́ 16 ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉, ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴇ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴆᴜ̉ 14 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ; xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 2 ʟᴀ̂̀ɴ, ʟᴀ̂̀ɴ 1 ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ʟᴀ̂̀ɴ 2 ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛́ 14 ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 14 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ, ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̣̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ xᴀ̃, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴅᴏ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 14 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴏ̂̉ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴆᴀɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴆɪ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴀ̂̉ɴ (ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ғ1 ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ, ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ) sᴇ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴆᴜ̉ 14 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ; xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 2 ʟᴀ̂̀ɴ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ, ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴏ̂̉ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴆᴀɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴀ̃ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜᴏ̛ɴ 14 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴅᴏ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 14 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ, xᴜ̛̉ ʟʏ́, ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ.

ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢᴀʏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʜɪ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ.

ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ sᴇ̃ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀, ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ, ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ ɴɢᴀ̂̃ᴜ ɴʜɪᴇ̂ɴ (10-20%) ᴆᴇ̂̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ (ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ), ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ (ᴠɪ́ ᴅᴜ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̆́ᴄ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ, …); ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ́ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ (ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ,…) ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́; ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴏ́ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ.

ʙᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, sᴏ̛̉ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ – ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙɪɴʜ ᴠᴀ̀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, sᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ, xɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ, sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣, ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ… ʟᴀ̣̂ᴘ ᴅᴀɴʜ sᴀ́ᴄʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴀᴜ ᴅɪ̣ᴘ ᴛᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴀ́ɴ (ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ), ɴᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ xᴜ̛̉ ʟʏ́, ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ.

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/sau-tet-da-nang-quy-dinh-cach-ly-nguoi-ve-tu-vung-dich-ra-sao-881629.ldo

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/19/sa%ca%8b-tet-da-%c9%b4a%c9%b4g-q%ca%8by-di%c9%b4h-%cf%82a%cf%82h-ly-%c9%b4guoi-ve-tu-vu%c9%b4g-di%cf%82h-ra-sao/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top