Cỗ quê

Không chỉ riêng Bắc Giang, nhiều địa phương trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, đấy là điều đáng mừng.Nông thôn mới đúng là làm thay đổi diện mạo...