ᴛɪ̀ᴍ ɴɢườɪ ᴛớɪ 19 ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪểᴍ ᴄó ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ở ʜảɪ ᴘʜòɴɢ

sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ 22/2 ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ 19 ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 7/2 ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ xᴀ̃, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴀ̀ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ.

19 ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ:

– ǫᴜᴀ́ɴ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ ᴄʜᴀ̉ᴏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴄᴀ́ᴛ ᴄᴜ̣ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 12ʜ, ɴɢᴀ̀ʏ 7/2.

– ᴄʜᴏ̛̣ ᴆᴏ̂̉ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 13ʜ, ɴɢᴀ̀ʏ 7/2.

– sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴛᴜ̛̀ 13ʜ40 ᴆᴇ̂́ɴ 14ʜ40, ɴɢᴀ̀ʏ 7/2.

– ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 17ʜ, ɴɢᴀ̀ʏ 7/2.

– ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴀ̉ᴏ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ 17ʜ30 ᴆᴇ̂́ɴ 18ʜ, ɴɢᴀ̀ʏ 7/2.

– ɴʜᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏᴀɴ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 18ʜ, ɴɢᴀ̀ʏ 7/2.

– ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 8 ᴆᴇ̂́ɴ 9/2.

– ᴄʜᴏ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 10/2.

– ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴏᴀɴʜ ᴏ̛̉ xᴀ̃ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʟᴇ̂̃, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15ʜ30, ɴɢᴀ̀ʏ 10/2.

– ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴘɴᴊ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʜᴀ̃ɴ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂́ɪ 10/2.

– ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ 4, xᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜʏ̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 14/2.

– ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̂́ 5ʙ ᴋʜᴜ ᴆᴏ̂ ᴛʜɪ̣ ᴠᴇɴ sᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴀʏ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠɪ̃ɴʜ ɴɪᴇ̣̂ᴍ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ 17ʜ ᴆᴇ̂́ɴ 20ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 14/2.

– ᴋʜᴜ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ sᴏ̂́ 1 ʟᴏ̂ 112 ᴋʜᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛ ʜᴀ̀ɴɢ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ 8ʜ30 – 13ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 15/2.

– ɴɢᴀ́ᴄʜ 69ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍɪᴇ̂́ᴜ ʜᴀɪ xᴀ̃, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋᴇ̂ɴʜ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ 9ʜ – 22ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 20/2.

– ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʟɪɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴛ ʙɪ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴀɴ, 11ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 21/2.

– sᴏ̂́ 5ᴀ1/21 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ.

– ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ ɴʜᴀ́ɴʜ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ, 124 ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴛ ᴅᴀ̀ɪ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ.

– ᴄʜɪ ɴʜᴀ́ɴʜ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, 56 ᴍᴇ̂ ʟɪɴʜ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀɴ ʙɪᴇ̂ɴ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ.

– ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴏᴛᴏ ʜɪᴇ̂̉ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, sᴏ̂́ 4 ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ɴɢ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀɴ ʙɪᴇ̂ɴ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ ᴄʜᴀ̂ɴ.

ʙᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ 2385, 2391, 2392 ᴆᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴɢʜɪ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̣̂ᴘ ɢᴏ̂̀ᴍ ɴᴀᴍ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴᴜ̛̃ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ 26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ 20 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ 3 ᴄᴀ ɴᴀ̀ʏ. ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴇ̂̃, ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴆᴀɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ. ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴏ̛̉ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ, ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, sᴀᴜ 26 ɴɢᴀ̀ʏ ɢɪᴜ̛̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴅᴜ̀ ᴏ̛̉ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴀɪ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ 3 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ. ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 28/1 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ 800, ᴏ̛̉ 13 ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ.

Nguồn: https://vnexpress.net/tim-nguoi-toi-19-dia-diem-co-covid-19-o-hai-phong-4238715.html

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/23/%e1%b4%9b%c9%aa%e1%b4%8d-%c9%b4%c9%a2%e1%b4%9c%cc%9b%e1%b4%8f%cc%9b%c9%aa-%e1%b4%9b%e1%b4%8f%cc%9b%c9%aa-19-%e1%b4%86%c9%aa%cc%a3%e1%b4%80-%e1%b4%86%c9%aa%e1%b4%87%cc%82%cc%89/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top