ᴄᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̉ ᴆᴇ̣ᴘ ɴɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̛, ʙᴏᴅʏ “ɴɢᴏ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ” ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴍᴄ ɴɢʜɪ ʟᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍxʜ

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴄ ᴋɪᴍ sᴀ – ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ʟᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴀɴɢ ʀᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍxʜ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴋʜᴀ́ɪ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴇsᴘᴏʀᴛ – ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴆᴀ̣ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴀᴏ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́. ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ᴆᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙᴏ̣̂ ᴍᴏ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ.

ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̉, ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ “ʙᴏ́ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ” ᴍᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ɴʜᴏ̛̀ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̂ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɴ. ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍxʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛: ᴍɪɴʜ ɴɢʜɪ, ʙᴀ̉ᴏ ɴɢᴏ̣ᴄ, ᴍᴀɪ ᴅᴏʀᴀ… ᴆᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ” ᴛᴜ̛̀ ғᴀɴs ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂.

ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴍxʜ ᴅᴀ̣̂ʏ sᴏ́ɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴄ ᴇsᴘᴏʀᴛ – ᴋɪᴍ sᴀ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴄᴏ̀ɴ “sᴏɪ” ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ.

 

2ғғғᴅᴄ5ᴄʙ9654878ᴄᴇ6ᴄ87ᴇᴇ25ᴀᴀ8ᴇᴅ0.ᴘɴɢ

 

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋɪᴍ sᴀ ʟᴀ̀ “ɢᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ” ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴍᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪɴʜ ɴɢʜɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ᴇsᴘᴏʀᴛs ᴛᴠ (ᴠᴇᴛᴠ) – ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴍɪɴʜ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ sᴏ̂́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴅᴇʙᴜᴛ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ “ʟᴜɴɢ ʟᴀʏ” ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉. ɴᴜ̛̃ ᴍᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ xᴇ́ᴛ ᴄᴏ́ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ ᴋʜᴀ́ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ sɪ̃ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ “ʜᴏ̛́ᴘ ʜᴏ̂̀ɴ” ᴄᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̉ ᴆᴇ̣ᴘ ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ ʀᴜ̃.

ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʀᴀɴɢ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ “ᴛʜᴀɴʜ ʟᴏ̣ᴄ”, ɢᴏ̛̃ ʙᴏ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃, sᴀᴜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴇᴋɪᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ʀᴜ́ᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ .

Nguồn: https://13hit.net/can-canh-ve-dep-ngay-tho-body-ngot-nuoc-cua-nu-mc-nghi-lo-anh-nhay-cam-tren-mxh.html

Nguồn bài viết: https://brnnews.com/2021/02/23/%e1%b4%84%e1%b4%80%cc%a3%cc%82%c9%b4-%e1%b4%84%e1%b4%80%cc%89%c9%b4%ca%9c-%e1%b4%a0%e1%b4%87%cc%89-%e1%b4%86%e1%b4%87%cc%a3%e1%b4%98-%c9%b4%c9%a2%e1%b4%80%cc%82%ca%8f-%e1%b4%9b%ca%9c%e1%b4%8f%cc%9b/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top